Obiektywy

MODUŁ III – Optyka

ARRI MASTER PRIME SET 12,14,16,18,21,25,27,32,35,40,50,65,75,100,135,150 T1.3
ARRI ULTRA PRIME SET 14,20,24,28,32,40,50,65,85,100,135,180 T1.7
ANGENIEUX OPTIMO ZOOM 15-40 T2.6
ANGENIEUX OPTIMO ZOOM 28-76 T2.6
ANGENIEUX OPTIMO ZOOM 45-120 T2.6
ANGENIEUX OPTIMO ZOOM 24-290 T2.6
COOKE S4 15-40, 50, 75, 100 T2.0